به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان هویزه:

🔷 در پی کاهش دمای هوا و افزایش مصرف گاز ، دکتر حبیب عفری مفرد فرماندار شهرستان هویزه به همراه رئیس و کارشناسان اداره گاز در جهت پایداری مصرف گاز شهروندان از ایستگاههای آن اداره بازدید به عمل آوردند

۳۷