شورای اسلامی بخش مرکزی و روستاها بخش مرکزی

                         اعضای شورای اسلامی بخش مرکزی هویزه

نام و نام خانوادگی شماره تماس
احمد بوعذار ۰۹۱۶۹۱۳۵۶۸۳
عسکر بوعذار ۰۹۱۶۳۰۳۵۴۸۱
عبد بوعذار ۰۹۱۶۱۱۹۱۱۸۹
راضی بوعذار ۰۹۱۶۱۰۹۱۴۱۱
راضی مناصیر ۰۹۱۶۹۱۴۷۵۷۸

              اعضای شورای اسلامی روستاهای تابعه بخش مرکزی هویزه 

نام روستا نام و نام خانوادگی رئیس شورا نام و نام خانوادگی سایر اعضا شماره تماس
 معرض  عسکر بوعذار  علی بوعذار

رحیم بوعذار

 ۰۹۱۶۳۰۳۵۴۸۱
 البوسویط  شعبان بوعذار  محسن بوعذار

علی بوعذار

 ۰۹۱۶۱۲۶۲۶۴
 حمیدیه  صمد بوعذار  کریم بوعذار

عوید بوعذار

 ۰۹۱۶۹۱۷۳۷۷۸
 سیار موالی  محمد روح نواز  کریم بوغنیمه

ثامر بنی صالح

 ۰۹۱۶۳۰۴۹۱۲۳
 سیار احمد آباد  حسن بوعذار  عبدالحسین بوعذار

جابر بوعذار

 ۰۹۱۶۳۱۶۷۳۹۴
 قیصریه علیا  منصور سیلاوی  عبد بو سعید

علی مرعی

 ۰۹۳۶۱۷۲۶۰۵۲
 فعیل یک  خالد بوعذار  عبدالحسین بوعذار

شایع بوعذار

 ۰۹۱۶۹۱۷۴۴۲۶
 طویبه  عبدالله بوعذار  جلیل بوعذار

سمیر بوعذار

 ۰۹۱۶۳۰۷۲۶۵۰
 مالحه  سعید بوعذار جواد منصوری

رحیم منصوری 

۰۹۱۶۹۱۳۵۲۲۴ 
 ملیحه کوت سعد  شاکر بوعذار حسن بوعذار

علی بوعذار 

۰۶۱۲۴۵۶۰۰۰۳ 
 الهاسی  ابراهیم سیلاوی حمود بوعذار

محمد بوعذار 

۰۹۱۶۹۱۴۹۴۷۹ 
 عتابیه شمالی  رحیم بوعذار غانم بوعذار

علی بوعذار 

 ۰۹۱۶۹۱۴۷۵۸۴
 بعینیه  راضی مناصیر فاخر مناصیر

ناجی مناصیری 

۰۹۱۶۶۱۴۷۵۷۸ 
 مگیطع جبر  علی بوعذار جانی بوعذار

عبدالزهرا بوعذار 

۰۹۱۶۸۰۷۳۷۹۰ 
 قیصریه سفلی  قاصد بوعذار حسن سویطی

محمد بوعذار 

۰۹۱۶۶۰۹۳۷۷۲ 
 قیصریه وسطی راهی  جاسم بوعذار منصور بوسویط

غلام بوسویط 

۰۹۱۶۹۱۷۴۲۹۳ 
 حسین دهیش و عیاش قاسم حمودی مکی حمودی 

مجید حمودی 

۰۹۱۶۹۰۲۱۹۳۴ 
 سعیدیه  عبدالهادی حمودی  طعمه حمودی

ناجی حمودی نژاد

 ۰۹۱۶۱۱۹۱۸۵۸
 فعیل دو  عبدالامام بوعذار ریحان بوعذار

جمعه بوعذار 

۰۶۱۲۴۵۶۱۰۱۳ 
 امامزاده خضر  عبدالزهرا سیلاوی عبدالنبی مناصیر

زویر بنی صالح 

۰۹۱۶۱۱۹۱۶۹۱ 
 ملیحه حاج بدر  محمد سیلاوی  جعفر سیلاوی

شمران سیلاوی

۰۹۱۶۱۱۳۳۲۶۹ 
 احمد آباد فردوس یک  نعمه حمودی محمد حمودی

کاظم حمودی 

 ۰۹۱۶۳۱۲۳۳۷۲
 بنی نعامه  عنید جرفی جمعه شریفی

جلیل شریفی 

 ۰۹۱۶۹۱۷۴۲۹۱
 عتابیه جنوبی  حسن گریباوی  کاظم بوعذار

صادق بوعذار

۰۹۱۶۹۱۷۳۱۶۳ 
 طللیل  سوینی حمودی  جابر حمودی

حمید حمودی

۰۹۱۶۹۱۷۳۵۱۲ 
 سمیده  راضی بوعذار جعفر صالحی

دارم البوغنیمه 

 ۰۹۱۶۶۰۹۱۷۱۱
 قیصریه وسطی  حسن بوعذار عبدالزهرا بوعذار

مجید بوعذار 

 ۰۹۱۶۶۰۹۴۱۹۳
 ملیحه علومی  احمد بوعذار طارق بوعذار

کاظم بوعذار 

 ۰۹۱۶۹۱۳۵۶۸۳
 حویش نیس  کاظم بوعذار شاهین بوعذار

کاظم نیسی 

 ۰۹۱۶۸۰۲۷۵۵۲
 گریشیه  عبدالرضا میاح  داود جرفی

فرحان میاح

 ۰۹۱۶۹۱۳۵۷۲۷