شورای های اسلامی بخش و روستاهای نیسان

              اعضای شورای اسلامی شهر رفیع

نام و نام خانوادگی رئیس شورا نام و نام خانوادگی اعضای شورا شماره تماس دفتر
جبار جمیلی محمد سواری

رحیم سواری

سید علی جلوه گر

سعد بازوکار

۰۶۱۶۴۶۴۳۶۳۵

۰۶۱۲۴۶۴۳۲۱۷

                      اعضای شورای اسلامی بخش نیسان 

نام و نام خانوادگی سمت آدرس محل سکونت شماره تماس
حسن بوعذار رئیس روستای مطیلج ۰۹۱۶۹۱۳۴۸۵۱
مجاهد بوعذار نایب رئیس روستای شیخ علیوی  ۰۹۱۶۶۰۷۷۶۳۰
جواد داغله عضو روستای دغاغله ۰۹۱۶۶۰۴۴۰۰۵
شاکر بوعذار عضو روستای یزد نو ۰۹۱۶۶۲۲۰۹۵۲
شاکر شریفی عضو روستای بنی نعامه شمالی ۰۹۱۶۹۱۳۴۹۳۴

                    اعضای شورای اسلامی روستاهای تابعه بخش نیسان 

نام روستا نام و نام خانوادگی رئیس شورا نام و نام خانوادگی سایر اعضا شماره تماس
سعدون یک مذهر بوعذار  سمیر بوعذار

عطیه بوعذار 

۰۹۱۶۹۱۳۴۹۲۳ 
حساسنه بالا طعمه سیلاوی  یداله سیلاوی

خالد سیلاوی 

۰۹۱۶۹۱۳۵۲۰۳ 
دولت آباد حسین بوعذار  سعد بوعذار

مهدی حقیقیان مجد 

 ۰۹۱۶۹۹۹۱۷۶۲
ابوعکفا(خطور) مسعود بوعذار  جعفر بوعذار

سالم بوعذار 

۰۹۱۶۹۲۷۵۴۱۶ 
یزد نو رحیم بوعذار  شاکر بوعذار

یوسف بوعذار 

۰۹۱۶۸۱۳۶۷۵۰ 
جفیر دو عبدالساده آزادمنش   محمد بوعذار

طاهر بوعذار

 ۰۹۱۶۹۱۷۳۳۲۶
حساسنه پائین مجید بوعذار  نبی بوعذار

احمد بوعذار 

 ۰۹۱۶۶۰۹۳۴۱۴
بگعان  ناصر بوعذار لفته بوعذار

یوسف بوعذار 

۰۹۱۶۹۱۷۲۷۶۳ 
زهیریه جلیل بوعذار  جلیل بوعذار

جابر بوعذار 

 ۰۹۱۶۶۱۵۰۹۶۱
بنی نعامه شمالی شاکر شریفی  خسرو شریفی

محمد شریفی 

۰۹۱۶۹۱۳۴۹۳۴ 
نهیرات عبدالخالق شرفی  محمد شریفی

عبدالامیر شریفی 

۰۹۱۶۹۱۷۴۵۸۸ 
بیت کوار علاج شریفی  علیرضا شریفی

عبدالمولی شرفی 

۰۹۱۶۳۰۲۴۴۱۲ 
جفیر یک عبدالزهرا غلامی   کامل حمودی

عاشور غلامی

۰۹۱۶۶۰۹۴۱۸۳
سعدون دو  حسن بوعذار نبی بوعذار

عادل بوعذار 

 ۰۹۱۶۹۱۳۴۸۵۱
هورت عاگول مجاهد بوعذار  کامل بوعذار

سلیم بوعذار 

۰۹۱۶۶۰۷۷۶۳۰ 
حنظله یونس شریفی  سید مهدی موسوی

احمد شریفی 

۰۹۱۶۶۰۵۳۵۵۷ 
خمس و عوده دهراب بوعذار  عبداله شریفی

عباس دیداری 

 ۰۹۱۰۶۰۰۳۴۱۸
سمومیه  عبدالامام حردانی  علی دغلاوی

عبد میاحی

 ۰۹۱۶۳۰۸۳۵۲۰