نمایندگان شورای اسلامی شهر

اعضای شورای اسلامی شهرستان هویزه             

نام و نام خانوادگی رئیس شورا
مشخصات سایر اعضا
شماره تلفن دفتر

محسن لقائی
فرشته نژاد سلامی
نبی ساکی
ناصر ساکی
عبدالزهرا کوتی
۰۶۱۲۴۶۲۲۲۲۲