واحد های بخشداری مرکزی

علی بوعذار – مسئول امور دهستانها و شوراها

                                                   

شرح وظایف:

 منصور بوعذار – مسئول امور سیاسی و انتخابات

                                              

شرح وظایف:

 محمود ساعدی راد – مسئول امور عمرانی

                                          

شرح وظایف:

کنترل و بررسی اعتبارات عمرانی شهرداری و …

 بررسی و مطالعه و همکاری در خصوص طرح های هادی و جامع شهرستان

هماهنگی و همکاری لازم در خصوص امور شهرداری و نظارت بر کارهای شهرداری

مطالعه و ارائه پیشنهاد در خصوص برنامه های مدیریت و برنامه ریزی استان جهت تامین اعتبار

تماس با سازمان مدیریت و سایر دستگاه ها برای تصویب و اجرای طرح ها

همکاری با مسئولین ادارات در مراحل مختلف پیاده نمودن طرح ها

 تشخیص نیازمندی های عمرانی شهرستان در چهارچوب مسئولیت های وزارت کشور و تعیین اولویت ها به منظور فراهم نمودن موجبات اجرای آن ها

 گزارش پیشرفت عملیات عمرانی حوزه شهرستان و بررسی علل تاخیر در اجرای پروژه ها

بازدید به هنگام و نظارت دقیق بر پروژه ها و طرح های عمرانی و در صورت لزوم پیگیری در جهت دریافت اعتبارات

 نظارت و پیگیری لازم در زمینه تامین مصالح مورد نیاز پروژه های عمرانی و همکاری با کارشناس دفتر فنی استانداری در رابطه با امور عمرانی شهر

 ارائه به موقع فرم مربوط به نواقص پروژه هایی که نقص دارند و کنترل میزان مصالح مصرف شده

 تشکیل جلسات شورای برنامه ریزی شهرستان و پیگیری مصوبات

 پیگیری امور مربوط به منازل سازمانی

 پیگیری امور مربوط به حفاری در سطح شهر

 بازدید از مناطق خسارت دیده به اتفاق اعضاء کمیته و در صورت لزوم پیگیری امور مربوط به خسارت

بررسی طرح های عمرانی روستاها و شهرداری ها برای استفاده از اعتبارات وزارت کشور همچنین طرح هایی که از محل اعتبارات عمرانی انجام می گیرد