واحد های بخشداری نیسان

علی سواری – مسئول امور شهری و روستائی

                                           مجاهد ساکی – مسئول دفتر بخشدار

                                         عیسی البوغنیمه – مسئول امور سیاسی و انتخابات

                                          ناصر سیلاوی – مسئول امور عمرانی

                                            طالب کوتی – مسئول امور شوراها و دهیاریها

                                         عبدالحسین زائر پور- مسئول امور رایانه